KMO portefeuille

HELPING BUSINESSES

TO ACHIEVE GROWTH

Kmo-portefeuille voor ondernemers

 

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen bij aankoop van opleiding en adviesdiensten.

 

Welke diensten van Genba komen hiervoor in aanmerking?

 

1. Advies ivm operationele problemen in productie en supply

 

Genba heeft op vele aspecten van de productie en supply chain meer dan 30 jaaar ervaring, en kan op korte tijd uw problemen analyseren en een oplossing voorstellen in de vorm van een advies.


2. “in company” Lean opleidingen.

 

Genba heeft een meer dan 30 jaar ervaring in het opleiden van operatoren en technisch personeel in (170 verschillende) lean technieken:

5S / VSM / Visual Management / Kanban / TPM / SMED / OEE / KPI / Heijunka / Kaizen / PDCA / Poka Yoke ……


 3. “in company” technische opleidingen

 

Genba heeft ev neens 30 jaar ervaring in het opleidien van operatoren en technisch personeel op machine technische technieken:

Mechanica / elektriciteit / industriële electronica / Hydraulica / pneumatica

 

Welke diensten van Genba komen niet in aanmerking?

 

Het uitvoeren en implementeren van de oplossing die in het advies staat.


Het zelf onderhouden van machines

 

 

Ter verduidelijking hier nog wat info van de website van de kmo portefeuille

 

Alle info kan ook gevonden worden op de website van het agentschap innoveren & ondernemen http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille


bijlage

Definitie

 

Een advies is een neerslag van schriftelijke, specifieke, waardevolle raadgevingen en aanbevelingen, verleend door Genba bvba, die bestaan uit

 

 • een analyse van de probleemstelling,
 • een eigenlijk advies,
 • een implementatieplan en
 • de begeleiding bij de implementatie,

 

en die uitsluitend of hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

 

Het advies draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

 

Wat?

 

Een subsidiabel advies vertrekt steeds vanuit een concrete probleemstelling: Met welk probleem wordt de onderneming geconfronteerd? Het advies zelf wordt neergeschreven in een rapport en omvat principieel drie aspecten:

 

 1. Een analyse van de concrete probleemstelling;
 2. Een eigenlijk advies: op basis van het onderzoek dat werd uitgevoerd in de analysefase worden door de dienstverlener suggesties, voorstellen of raadgevingen m.b.t. het bedrijfsfunctioneren van de organisatie geformuleerd. Dit advies laat de zaakvoerder toe een correcte en (fundamenteel onderbouwde) beslissing te
 3. Een implementatieplan: met het implementatieplan wordt aangegeven hoe het advies kan worden vertaald in concrete acties. Een implementatieplan is dus een stappenplan of actieplan dat deel uitmaakt van het adviesrapport. De kost die de dienstverlener voorziet voor de begeleiding tijdens de implementatiefase mag meegenomen worden in de subsidieaanvraag.

 

Enkel de kosten voor het verlenen van het advies en voor de begeleiding bij de implementatie van dat gepersonaliseerde advies komen in aanmerking voor de subsidie.

 

De kosten van de uitvoering van het advies – de implementatie van het advies – kunnen niet worden gesubsidieerd.

 

De begeleiding bij de implementatie wil zeggen dat bijkomend bij het advies ook de bijstand door de dienstverlener tijdens de invoering van het advies kan worden gesubsidieerd.

 

Net zoals bij advies is ook de begeleiding bij de implementatie een uitsluitend intellectuele vorm van dienstverlening.


Het gaat hier niet over operationele dienstverlening. De begeleiding bij de implementatie is ondergeschikt aan het eigenlijke advies.

 

Voorbeelden

Het opmaken van een Productiestrategie volgens lean principes is een advies.

 

Van zodra dit advies uitgevoerd wordt (geïmplementeerd wordt) kan ook de begeleiding bij de implementatie of de invoering van de strategie gesteund worden voor zover deze kosten meegenomen werden in dezelfde subsidieaanvraag.

 

Tijdens de implementatiefase zal Genba opvolgen of de aanbevelingen correct worden ingevoerd. Genba kan ook optreden als klankbord en eventueel bijsturen waar nodig.

 

De begeleiding bij de implementatie is dus niet hetzelfde als het effectief uitvoeren van het advies.

 

Alle operationele diensten die uitgevoerd worden tijdens de implementatiefase van een Lean implementatie, bijv. het maken van team vergaderhoeken, visueel management in de vorm van KPI’s opstellen komen niet in aanmerking voor steun van de kmo-portefeuille.

 

Komen niet in aanmerking

Volgende diensten komen niet in aanmerking voor steun (niet limitatieve lijst):

 

 • Wettelijk verplichte adviezen (= alle adviezen die geregeld zijn binnen een wettelijk kader), verplichte audits of adviezen betreffende milieu, energie, veiligheid, kwaliteit, hygiëne, d.
 • Alle advisering en begeleiding in verband met kwaliteits-, veiligheids- en milieusystemen met het oog op het behalen van een kwaliteitscertificaat of label (o.a. pre-audit, audit in kader van opmaak, begeleiding bij de opmaak van het kwaliteitshandboek en de opmaak zelf ervan)
 • Kosten betaald aan een certificatiebureau voor een audit voor het behalen of het behouden van een kwaliteitscertificaat
 • Adviezen van permanente of periodieke aard: dit zijn adviezen die meer dan één maal worden geleverd binnen een periode van drie jaar. Voorbeelden zijn opvolgingsaudits bij veiligheids-, milieu- en
 • Adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van een onderneming bijv. financiële controles, courante adviezen op het vlak van boekhouding-accountancy en fiscaliteit, vertalingen, gestandaardiseerde diensten van computerservicebureaus, …
 • Niet-gespecialiseerde of gepersonaliseerde adviezen
 • Diensten met betrekking tot subsidies (subsidieconsulenten)
 • Bouwen van websites, schrijven van software (functionele analyses vallen onder het schrijven van software - zie het ICT-afsprakenkader)
 • Diensten in verband met het vervullen van formaliteiten betreffende registratie en instandhouding van intellectuele eigendomsrechten
 • Diensten van expertisebureaus betreffende schadegevallen en waardebepalingen

CONTACT DETAILS


Paul Busschaert

Kard. Cardijnstraat 10

8830 Hooglede

+32 (0) 468 - 132 - 738


Copyright @ All Rights Reserved

Deze website gebruikt cookies

Lees meer
Accepteren